Keltové a jejich odkaz

waldhauserova ulice2wVítejte na stránkách, jejichž cílem je obohacení vašeho světa informací o Keltech a archeologii.


PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.

Bibliografie PhDr. Jiřího Waldhausera, CSc., za léta 1965–2015

Monografie, Studie a články:

Diplomní práce a disertace: Turnovský typ. Brno 1969, 1972.
Kandidátská disertace: Keltské osídlení regionu povodí střední Bíliny. Praha – Teplice 1982.

Monografie
1. Archeologický výzkum v severních Čechách II. Liberec 1971.
2. Turnovský typ kultury lidu popelnicových polí v severních Čechách. Teplice 1976.
3. Keltské opevněné (?) sídliště, kultovní objekt a pohřebiště u Želenic (okres Most) a nález keramického importu na keltském sídlišti u Všechlap (okres Teplice). Teplice 1977.
4. Das keltische Gräberfeld bei Jenišův Újezd in Böhmen 1.–2. Teplice (autor et editor).
5. Užití zlata v pravěku zejména na Moravě a v Čechách. Mikulov 1983.
6. Říčany 1986 – záchranný archeologický výzkum sídliště doby laténské a železářského areálu starší doby římské. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 1989 (et M. Kuna, J. Zavřel).
7. Úpravna zlatých rud ze 14. století u Kašperských Hor v Pošumaví/ČSFR. Praha 1991.
8. Zlatá země Gabreta. Praha 1994 (et G. Lehrberger, G. Morteani).
9. Die hallstatt- und latènezeitliche Siedlung mit Gräberfeld bei Radovesice in Böhmen. Praha – Teplice 1993 (autor et editor).
10. Keltové na Jizeře a v Českém ráji. Praha – Mladá Boleslav 1996 (2., rozšířené vydání 2002).
11. Germáni v Pojizeří a v Českém ráji. Praha 1997 (et L. Košnar).
12. Kokrdov. Rakovník 1997.
13. 2200 zlatých let aneb povídání o dějinách získávání zlata v krajince pod Kašperkem. Praha – Kašperské Hory 1998.
14. Jak se kopou keltské hroby. Praha 1999.
15. Obří Hrad a Keltové. Sušice 1999 (et M. Slabina).
16. Průvodce historií města Benátek nad Jizerou (et L. Beneš, P. Sosnovec). Benátky n. J. – Mladá Boleslav 1999.
17. Templum historicum et archaeologicum Boleslaviense. Stálá expozice historie a archeologie města Mladá Boleslav. Mladá Boleslav 2000 (et L. Beneš, P. Kovář, P. Sosnovec, A. Trojanová, S. Ulmanová).
18. Archeologické nemovité památky Mladoboleslavska. Mladá Boleslav 2001 (et P. Jenč).
19. Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha 2001.
20. Druhé keltské pohřebiště z Radovesic (okres Teplice) v severozápadních Čechách. Teplice 2004 (et P. Budinský).
21. Archeologie Českého ráje. Liberec (v tisku).

Články a studie
22. Nález pražského typu na hradišti Poráň u Jičína. Archeologické rozhledy 17, 1965, 253.
23. Objevy starých dosud neznámých sídlišť v okolí Sobotky. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 2, 1965, 12.
24. O Horním Bousově. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 4, 1967, 9–10.
25. Příspěvek k datování spony z Lochenic. Archeologické rozhledy 20, 1968, 430–433.
26. Archeologické výzkumy na Korsice. Dějiny a současnost 10, 1968, 30–36.
27. Nové archeologické nálezy ze Sobotecka. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 6, listopad – prosinec 1969, 8–9.
28. Problém tzv. Viereckschanzen (keltských čtyřúhelníkovitých valů) a nově zjištěné oppidum v severních Čechách. Archeologické rozhledy 22, 1970, 327–334.
29. Výzkum čtyřúhelníkových valů a laténského sídliště u Markvartic (okr. Jičín) v roce 1969. Sborník Čs. společnosti archeologické 4, 1970–1971, 61–88.
30. Oppida und Viereckschanzen. Archeologické rozhledy 23, 1971, 288–293 (et P. Drda, M. Čižmář).
31. Dva mohylové náramky z Pojizeří. Archeologické rozhledy 23, 1971, 147–152.
32. Sídliště podmokelské skupiny v Libochovanech, okr. Litoměřice, Zprávy – studie Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích 7, 1971, 3–22 (et V. Weber).
33. Sídliště lužické kultury lidu popelnicových polí u Neštěmic (okres Ústí nad Labem). In: Výzkumy v Čechách 1971, Praha, 227–261 (et M. Cvrková).
34. Výzkum na hradě Hamrštejně v roce 1970. Zprávy – studie Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích 7, 1971, 59–61 (et M. Kostková).
35. Z archeologických přírůstků teplického muzea za rok 1972. Zprávy – studie Oblastního muzea v Teplicích 8, 1972, 23–26 (et P. Holodňák).
36. Příspěvek k možnostem datování keramiky z knížecího pohřbu v Býčí skále. Časopis Moravského muzea 57, 1972, 63–71.
37. Měření odporu půdy v areálu keltské svatyně u Markvartic. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 9, 1972, 86.
38. Nálezy keramiky pražského typu a keramiky 4.–5. století v objektu ze Svijan, okr. Liberec. Archeologické rozhledy 25, 1973, 185–195 (et L. Košnar).
39. Spařenec, tvrz na Sobotecku. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 10, 1973, 20–21 (et V. Weber).
40. Výzkum na hradě Valdštejně. Archeologické rozhledy 25, 1973, 221–224 (et V. Weber).
41. Poráň slovanské a časně středověké opevnění u Sobotky. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 10, 1973, 32–35 (et V. Weber)
42. Nebákov. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 10, 1973, 88–90 (et V. Weber).
43. Několik poznámek k článku M. Hataše. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 10, č. 9–10, září – říjen 1973, 76 (et V. Weber).
44. Některé archeologické přírůstky teplického muzea z let 1972–1973. Zprávy – studie Oblastního muzea v Teplicích 9, 1973, 25–33.
45. Železářská redukční pec z Nejdku (okr. Břeclav). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university E18–19, 1973–1974, 322–325.
46. Pařez, hrádek na západním okraji Prachovských skal. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 11, 1974, 8–10 (et V. Weber).
47. Laténské pohřebiště v Tuchomyšli, okres Ústí nad Labem. Archeologické rozhledy 25, 1973, 75–77.
48. Baltský import ze Svádova (okr. Ústí n. L.). Archeologické rozhledy 26, 1974, 277–278 (et L. Košnar).
49. Literatur, Vorträge, Grabungen. Informationen zur Latènezeit 1, 1974, 9, 15, 21.
50. Pozdně halštatské a časně laténské sídliště v Tuchomyšli (okres Ústí n. L.). Zprávy – studie Oblastního muzea v Teplicích 10, 1974, 17–23.
51. Keramické importy v pozdně halštatských a časně laténských objektech severozápadních Čech. In: Římské importy (edd. J. Neustupný – V. Sakař), Praha 1974, 94–117.
52. Early Iron Working Installation in Radovesice. Archeologické rozhledy 26, 1974, 282.
53. Keltské předměty z oppida u Stradonic, uložené v muzeu v Teplicích. In: Výzkumy v Čechách – Supplementum, Praha, 1974, 26–32 (et P. Holodňák).
54. Marzabottská spona z obce Chľaba (o. Nové Zámky). Archeologické rozhledy 27, 1975, 190–191.
55. Literatur, Vorträge, Grabungen. Informationen zur Latènezeit 2/1, 1975, 6–16.
56. Příspěvek k poznání laténu severozápadních Čech. Archeologické rozhledy 27, 1975, 18–35.
57. Literatur, Vorträge, Grabungen. Informationen zur Latènezeit 2/2, 1975, 29, 43, 47.
58. Die keltischen Viereckschanzen in Böhmen. Alba Regia 14, 1975, 235–244.
59. Středověká keramika z fortifikací v severních Čechách. Zprávy ČSSA 17, 1975, 42–50.
60. Literatur, Vorträge, Grabungen. Informationen zur Latènezeit 3, 1976, 12–13, 28, 51.
61. Topographie der keltischen Besiedlung im Erzgebirgsvorland. Archeologické rozhledy 28, 1976, 294–314.
62. Sídliště podmokelské skupiny u Neštěmic (o. Ústí n/L). Památky archeologické 67, 1976, 31–84.
63. Železné spony z keltského kostrového hrobu 18 z Lovosic, okr. Litoměřice. Archeologické rozhledy 28, 1976, 184.
64. Dva mohylové depoty z Pojizeří. Archeologické rozhledy 28, 1976, 86–89 (et J. Kosík).
65. Přehled archeologických výzkumů teplického muzea v letech 1971–1975. Zprávy – studie Krajského muzea v Teplicích 12, 1976–1977, 73–80.
66. Keltische Besiedlung in der Spät-Hallstatt- und Latènezeit in Böhmen. Keltske študije 4 (Posavski muzej Breźice) 1977, 63–66.
67. Zu den keltischen Gräberfeldern Nordböhmens. In: Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 1 (Hg. O.-H. Frey), Marburg/Lahn 1977, 193–212.
68. Keltská pohřebiště ve středním Pojizeří. Muzeum a současnost 1977, 7–30 (et V. Salač).
69. Roman Period Settlement with Iron Working at Bystřany near Teplice, NW Bohemia. Archeologické rozhledy 29, 1977, 322.
70. Röntgenuntersuchungen an Eisengegenständen aus der Keltennekropole von Jenišův Újezd, Bez. Teplice. Archeologické rozhledy 29, 1977, 253–258.
71. Keltský hrob bojovníka, objevený geofyzikální prospekcí u Makotřas (o. Kladno). Archeologické rozhledy 30, 1978, 133–139 (et E. Pleslová, F. Marek, J. Chochol).
72. Zahloubený dům stupně LT-A z Hrušova, okr. Mladá Boleslav. Archeologické rozhledy 30, 1978, 87–91 (et P. Budinský, J. Kosík).
73. Zahraničné skúsenosti s mechanizačným spracováním laténského materiálového fondu a dosiahnuté výsledky v Čechách. Múzeum 23, 1978, 23–26.
74. Příspěvek k relativní chronologii keltských pohřebišť na Moravě. Archeologické rozhledy 31, 1979, 491–497.
75. Nález bronzových dvojbřitých šipek na Čertově ruce. Archeologické rozhledy 31, 1979, 573–574.
76. Konfrontation der antropologischen und archäologischen Ermittlung von Männer-, Frauen- und Kindergräbern auf den keltischen Nekropolen Böhmens. Anthropologie 17, 1979, 55–62.
77. Beitrag zum Studium der keltischen Siedlungen, Oppida und Gräberfelder in Böhmen. In: Les mouvements celtiques du Ve au Ier siècle avant notre ère (eds. P.-M. Duval – V. Kruta), Paris 1979, 117–156.
78. Der Turnover Typus der Urnenfelderkultur. Acta archaeologica Carpathica 20, 1980, 57–72.
79. Sídla drobné šlechty v severním Pojizeří a na Liberecku. Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích 14, 1980, 49–65.
80. Doba římská. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách 1953–1972, Praha 1980, 43–47 (et D. Koutecký).
81. Keltské pohřebiště u Radovesic v severozápadních Čechách. Archeologické rozhledy 32, 1980, 623–626.
82. Keltské rotační mlýny v Čechách. Památky archeologické 72, 1981, 153–221.
83. Prameny ke studiu keltského osídlení v povodí střední Bíliny. In: Výzkumy v Čechách 1976–1977 – Supplementum, Praha 1981, 27–68.
84. Strategie der gemeinsamen anthropologischen und archäologischen Forschung der Latènezeit in Böhmen. Anthropologie 19, 1981, 115–120.
85. The Celtic homestead at Bílina, the Celtic cemetery at Tuchomyšl, the structure of Celtic structure settlement in Bohemia. In: Archaeological news in the Czech Socialistic Republic (ed. J. Hrala), Praha 1981, 108–109.
86. An exploitation centre of raw material at the site of Oparno, NW Bohemia. Ibidem, 110–111.
87. Investigation of Celtic Settlement in the area of Horní-Lukovský-potok-Radovesice. Ibidem, 113–115.
88. Archaeological investigations of Celtic squarewalled enclosures („Viereckschanzen“) in 1969–1980. Ibidem, 112.
89. Organisation de’l habitat celtique en Bohême du Hallstatt final à La Tène III (enquete sur la region celtique du cours moyen du fleuve Bílina). In: Les structures d’habitat celtique à l’Age du fer en Europe tempérée (ed. O. Buchsenschutz), Paris 1981, 139–143.
90. Addenda k nálezu keltských mincí u Dřemčic na Litoměřicku a problém oppida v severozápadních Čechách. Litoměřicko 17–20, 1981–1984, 3–42 (et K. Castelin).
91. Nález braubašské mísy z Razic a problematika způsobu pohřbívání v období HD-LTA v Podkrušnohoří. Archeologické rozhledy 34, 1982, 554–557.
92. Mittelalterliche und neuzeitliche Funde aus Moravecké Janovice (Bez. Žďár nad Sázavou). In: Přehled výzkumů 1981, Brno 1982, 71.
93. Keltské kostrové hroby ze Třtěna v Poohří. Archeologické rozhledy 34, 1982, 302–305 (et B. et J. Štauberovi).
94. Závěrečný horizont keltských oppid v Čechách. Konfrontace výkladů historických pramenů, numismatiky a archeologie. Slovenská archeológia 31, 1983, 325–356.
95. Jungbronzezeitliche, latènezeitliche und mittelalterliche Funde vom Berg Barborka, Gemeinde Buchlovice (Bez. Uherské Hradiště). In: Přehled výzkumů 1983, Brno 1984, 113.
96. Mobilität und Stabilität der keltischen Besiedlung in Böhmen. In: Studien zu Siedlungsfragen der Latènezeit (Hg. O.-H. Frey – H. Roth), Marburg 1984, 167–186.
97. Die oppidumartige Anlage Úhošť (Burgberg) bie Kadaň und die keltische Besiedlung Nordwestböhmens am Ende der Latènezeit (Fakten und Hypothesen). Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 27/28, 1984, 167–189.
98. Keltské sídliště a pohřebiště z Bíliny, okres Teplice. Památky archeologické 75, 1984, 181–216 (et P. Holodňák).
99. Zur ökonomischen Entwicklung bei der keltischen Stämmen in Böhmen. In: Produktivkräfte- und Produktionsverhältnisse in ur- und frühgeschichtlicher Zeit (Hg. F. Horst – B. Krüger), Berlin 1985, 245–251.
100. Předduchcovský horizont (fáze LT.B1a) v Čechách. Archeologické rozhledy 36, 1984, 31–48 (et P. Holodňák).
101. Doklady o keltské těžbě rud v Krušných Horách (podle materiálu z lokality Radovesice). In: XXIII. symposium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 1985, 59–68 (et N. Krutský, M. Mag).
102. Hromadný nerituální hrob Keltů z Prahy-Bubenče. Archaeologica Pragensia 6, 1985, 139–147.
103. Kupfergewinnung und -verhüttung in Böhmen und Mähren während der Späthallstatt- und Latènezeit. Veröffentlichungen des Museums Potsdam 20, 1986, 197–212.
104. Struktur und Ökologie der keltischen Besiedlung während Stufen Ha D – LT D in Böhmen. In: Hallstatt Kolloqium Veszprém, Budapest 1986, 267–278 (Hg. E. Jerem – L. Török).
105. Problémy interpretace pozdně laténského objektu 2/83 z Prahy-Bubenče a otázky obchodu českých Keltů. Archaeologica Pragensia 7, 1986, 143–150.
106. Získávání mědi a její tavba v keltských Čechách během pozdního halštatu a laténu. Studie z dějin hornictví 16, 1986, 46–88.
107. Les fortifications celtiques celtiques de la période L.T.C-D1 en Bohême. Oppida et castella. In: Les Celtes en Belgique et dans le nord de France (eds. A. Cahen-Delhaye – A. Duval – G. Leman-Delerive – P. Leman), Villeneuve d’ascq 1986, 265–275.
108. Výzkum sídelního areálu Horního Lukovského potoka (Radovesice) v letech 1969–1983. In: Archeologické studijní materiály 14, Praha 1986, 112–132 (et P. Holodňák, V. Salač).
109. Keltische Gräberfelder in Böhmen. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 68, 1987, 25–179.
110. Zum Stand der Auswertung der späthallstattzeitlichen und keltischen Funde vom Siedlungsareal Horní Lukovský potok (Forschungsprojekt Radovesice) und aus dem Region am Mittellauf des Flusses Bílina in Nordwestböhmen. In: Archäologische Rettungstätigkeit in den Braunkohlengebieten, Most 1987, 157–160.
111. Čtyřúhelníkové valy u Třebska na Příbramsku. Vlastivědný sborník Podbrdska 38–39, 1987, 279–312.
112. Soziale Schichtung innerhalb der späthallstatt- und frühlatènezeitlichen Siedlung Radovesice 23 in Böhmen. Archäologisches Korrespondenzblatt 17, 1987, 205–212.
113. Poznatky o keltském a středověkém rýžování zlata v západní části Českomoravské vysočiny (lokalita Leskovice na Pelhřimovsku). In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, Brno 1987, 31–64.
114. Období pravěkých, keltských a slovanských důlních technik. In: Tradice hornické práce (ed. M. Myška), Opava 1987–1988, 6–7.
115. Keltská pohřebiště na Jičínsku. Zpravodaj KMVČ 15, 1988, 56–76.
116. Keltské rýžování zlata na Jílovsku (mýtus nebo realita). Studie z dějin hornictví 20, 1988, 7–30.
117. Keltský mečík z Údrnické Lhoty. Listy Starohradské kroniky 11, 1988, 91–93.
118. Problematika zdrojů nerostných surovin a jejich hornické exploatace Kelty na příkladě oppida u Nevězic. Studie z dějin hornictví 20, 1988, 219–223.
119. Addenda k nálezům uch bronzových zobákovitých konvic z Prahy-Modřan a Číňova. Archaeologica Pragensia 10, 1989, 57–62.
120. Pozdně laténská spona z Černilova ve východních Čechách. Archeologické rozhledy 41, 1989, 201–205.
121. Etat de la recherche sur les enceintes quadrilatérales latèniennes (dites Viereckschanzen) en Bohême.
In: Les Viereckschanzen et les enceintes quadrilatérales en Europe celtique (ed. O. Buchsenschutz), Paris 1989, 43–55.
122. Příspěvky k ekonomice českých Keltů (kamenictví a distribuce žernovů). Archeologické rozhledy 41, 1989, 16–58 (et J. Fröhlich).
123. Montánní archeologický výzkum na lokalitě Třebsko na Příbramsku. Studie z dějin hornictví 1, 1989, 1–36 (et L. Smejtek, K. Nováček).
124. Montánní archeologický výzkum zlatodolů v Kašperských Horách v roce 1989. In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Báňská historie (ed. A. Ryčl), Příbram 1989, 107–123.
125. Metodika a výsledky studia keltských pohřebišť na pražském území. Archaeologica Pragensia 10, 1989, 285–288.
126. Nálezy keramiky kultury popelnicových polí pod vrcholem kóty Zebín v kat. úz. Jičína. Zpravodaj KMVČ 16, 1989, 26–27.
127. První zemědělci u Rytířovy Lhoty. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1989, 5.
128. Sozioökonomische Modelle zu den nordböhmischen nichtkeltischen Gruppen von Podmokly und Kobyly (Modelle der Latènisierung). Archeologia Polski 35, 1990, 87–111.
129. Problematika depotu železných předmětů z Kolína. In: Archeologické fórum 1, Praha 1990, 74–83.
130. Keltské kostrové hroby z Želenic/Liběšic a Razic na Bílinsku. Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích 18, 1990, 91–95.
131. Das Latènehaus von Roggendorf, p. B. Horn, NO. Mannus 56, 1990, 17–26.
132. Principy teoretického a terénního výzkumu českého laténu. In: Archeologické fórum 1, Praha 1990, 22–28.
133. Quo vadis Archeologický ústave? Quo vadis muzejní archeologie?. In: Archeologické fórum 1, Praha 1990, 47–54.
134. Hradiště Závist jako “Hradčany pravěku” a romantická popularizace archeologie. In: Archeologické fórum 1, Praha 1990, 61–64
135. Rehabililitace knihy (a autora). In: Archeologické fórum 1, Praha 1990, 84.
136. Pravěké ohražení Obří Hrad. Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 2, 1990, 5–36 (et M. Slabina, L. Konečný).
137. Pokus o stanovení podílu české archeologie v evropském bádání na příkladě specializace o Keltech a době laténské. In: Archaeologia Iuvenis 1, Brno 1990, 28–29.
138. Dávná Sobotka. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1990, číslo 4, 2–4 (et J. Klápště).
139. Archeologické nálezy v Českém ráji během minulých čtyřiceti let. Z Českého ráje a Podkrkonoší 3, 1990, 106–114 (et J. Kosina).
140. Pokusné rýžování zlata na Otavě. In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, Brno 1990, 42–50 (et J. Fröhlich).
141. Rýžovnický splav a základna Keltů pro rýžování zlata u Modlešovic na Strakonicku. In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, Brno 1990, 51–67 (et J. Fröhlich).
142. Vesnice doby bronzové. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1990, č. 2, 6–7.
143. Hradiště „Poráň“ v Plakánku nedaleko studánky Roubenky. In: Zpravodaj ZO ČSOP Turnov – Český ráj, č. 2, Turnov 1991, 3–7.
144. Mohylové pohřebiště nad Rašovcem, místo posledního odpočinku obyvatel hradiště „Poráň“. In: Zpravodaj ZO ČSOP Turnov – Český ráj, č. 2, Turnov 1991, 7.
145. Středověký jídelníček na hrádku Nebákově. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1991, č. 4, 7–8.
146. Co nového přinesla archeologie o válečných událostech r. 1866 na Jičínsku?. Pojizerské listy 7. 8. 1991.
147. Archeologické toulky po Jičínsku. Seriál v Novinách Jičínska. Jičín 1992–1993.
148. Archeologická památka obléhání hradu Kosti. Pojizerské listy 30. 6. 1993.
149. Mapa Český ráj. Archeologický obsah a komentář. KČT Praha 1993.
150. Das keltische Gold in “Boiohaemum”. Schweizerische Zeitschrift für Archäologie und Kunstgeschichte 48, 1991, 12–37.
151. Další stopy archeologické aktivity Keltů v areálu rýžovišť zlata mezi Třebskem a Kamennou na Příbramsku ve středních Čechách. Studie z dějin hornictví 21, 1991, 119–123.
152. Diskussion über die oppidumartige Anlage Úhošť und keltische Besiedlung Nordwestböhmens. Památky archeologické 82, 1991, 385–404.
153. Keltský šperk ve sbírkách vodňanského muzea. Výběr z prací historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 38, 1991, 65–67.
154. Byla či nebyla v Čechách keltská invaze?. In: Archeologické fórum 2, Praha 1991, 107–108.
155. Mohylové pohřebiště v mikroareálu hradiště Poráň ve středním Pojizeří. Archeologické rozhledy 43, 1991, 133–137 (et M. Lutovský).
156. Opevnění Semín na Semilsku v Pojizeří. Archeologické rozhledy 44, 1992, 66–76.
157. Laténská spona z hory Oblík v Poohří. Archeologické rozhledy 44, 1992, 467–468.
158. Problém identifikace keltských čtyřúhelníkových valů (Viereckschanzen) v Čechách. Archeologické
rozhledy 44, 1992, 548–559.
159. 6. kolo diskuse o Úhošti a laténu severozápadních Čech. In: Archeologické fórum 3, Praha 1992, 51.
160. Keltische Distributionssysteme von Graphittonkeramik und die Ausbeutung der Graphitlagerstätten während der fortgeschrittenen Latènezeit. Archäologisches Korrespondenzblatt 22, 1992, 377–392.
161. Zum Bevölkerungswechsel von Kelten und Elbgermanen in Böhmen nach Siedlungsveränderungen
in der Mikro-, Mezzo- und Makroebene während der Endlatène- und frühen Kaiserzeit. In: Kelten und Germanen in Mittelgebirgsraum, Stuttgart 1992, 162–183.
162. Čtyřúhelníkové valy u Bělčic na Blatensku v jižních Čechách. Archeologické rozhledy 44, 1992, 637–645 (et J. Fröhlich).
163. Diskuse o kmenech. Minipohled z jiného úhlu. In: Archeologické fórum 3, Praha 1992, 65.
164. První stadium vývoje města Mladé Boleslavi podle aktuálních archeologických pramenů: iniciativa pro další studium. Z Českého ráje a Podkrkonoší 5, 1992, 163–167.
165. Diskuse k problematice oppida u Nevězic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 8, 1992, 87–95.
166. Eine hochmittelalterliche Aufbereitungsanlage für goldhaltige Erze im Bergbaurevier von Kašperské
Hory (Bergreichenstein) in Böhmen. In: Montanarchäologie in Europa (Hg. H. Steuer – U. Zimmermann), Sigmaringen 1993, 391–400 (et V. Daněček, K. Nováček).
167. Diskuse o laténském osídlení na stolové hoře Úhošť (kóta 592 m) v makroregionu SZ Čech. Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích 19, 1993, 43–55.
168. Hradiště ze sklonku doby bronzové a halštatu na Vysokém vrchu (kat. úz. Malé Kyšice, okr. Kladno) ve středních Čechách. Archeologické rozhledy 45, 1993, 245–250.
169. Ceramic Variation, Raw Material Supply and Distribution Areas during Last Centuries B. C. (La Tène
B2–d1) in Celtic Bohemia. In: Europe in the First Millenium B. C. (ed. J. Collis), Sheffield 1994, 81–92.
170. Problematika využívání tradičních a analytických metod při popisu a vyhodnocení laténské keramiky z Čech v uplynulých třech desetiletích. In: Archeologické fórum 4, Praha 1994, 65–79.
171. Zánik keltského osídlení Českého ráje a Pojizeří na základě archeologického výzkumu v Branžeži v roce 1993. Z Českého ráje a Podkrkonoší 7, 1994, 159–167.
172. Laténské sídliště ze Skalska na Mladoboleslavsku. Středočeský vlastivědný sborník 14, 1995, 43–48.
173. Žárové hroby v bývalém lomu na pískovcové štuky u rybníka Pila. In: Boleslavica 3, Mladá Boleslav 1994, 55 (et J. Kosina).
174. Archeologické muzeum prehistorických čertů v Čertoryjích v Českém ráji. Archeologické rozhledy 46, 1994, 137.
175. Kam za zlatem v Čechách. Průvodce. Technický magazín T94 – příloha. Praha 1994.
176. Montánní archeologický výzkum v Kašperských Horách v roce 1993. Výběr z prací členů historického
kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1994, 46–47.
177. Příspěvek ke keltskému osídlení Mladoboleslavska. In: Boleslavica 3, Mladá Boleslav 1994, 51–54.
178. Dodatek ke stati J. Blažka o laténské sponě z Oblíku v severozápadních Čechách. Archeologické rozhledy 46, 1994, 464–465.
179. Celtic gold in Bohemia. In: Prehistoric Gold in Europe. Mines, Metallurgy and Manufacture (eds. G. Morteani – J. P. Northover), London – Boston 1995, 577–596.
180. Spory o hrob bojovníka. Od Ještěda k Troskám 18, 1995, 33–34.
181. Der Irrtum von Libenice. Archäologie in Deutschland 6/1995, 12–15.
182. Laténské sídliště ze Skalska na Mladoboleslavsku. Středočeský vlastivědný sborník (Muzeum a současnost) 15, 1995, 43–48.
183. Keltské zlaté mince z českých zemí jako produkt výrobní specializace a jejich distribuce v Evropě. Archeologické rozhledy 47, 1995, 619–631.
184. Detektory získané nálezy z keltského oppida u Stradonic. Archeologické rozhledy 47, 1995, 418–425.
185. Keltové v jeskyních našeho kraje. Od Ještěda k Troskám (2) 19, 1995, 26–30.
186. Archeologické vykopávky opatského chrámu cisterciáckého kláštera Hradiště nad Jizerou. Středočeský vlastivědný sborník 16, 1995, 83–84.
187. Gold und Bernstein der Hallstatt- und Latènezeit in Böhmen und ihre Kontakte zur Bernsteinstrasse aufgrund der Mobilität. In: Kontakte längs der Bernsteinstrasse (ed. Z. Woźniak), Kraków 1996, 77–93.
188. Regionale keramische Kreise der jüngeren Latènezeit in Böhmen: Anfänge der Forschungen. In: Die Kelten in der Alpen und an der Donau (Hg. O. Urban – A. Lippert), Budapest – Wien 1996, 335–357.
189. Endlatènezeitliche Befestigung aus Dehn’s Gruppe 2 von Semín in Böhmen. In: Europa celtica, Marburg 1996, 189–193 (et M. Lutovský).
190. Hallstattzeitliches Gold in Böhmen: Die Rolle des Goldes in sozioökonomischer Sicht. In: Die Osthallstattkultur (Hg. E. Jerem – A. Lippert), Budapest 1996, 581–586.
191. Goldbergbau und Goldseifengewinnung in Böhmen von den Anfängen bis zur Zeit der Völkerwanderung (5. Jh. n. Chr.). In: Gold im Herzen Europas (Hg. H. Wolf), Theuern 1996, 65–72.
192. Laténské sběry dr. V. Mouchy na opevnění u Jičína. In: Pojizerský sborník 3, Turnov 1996, 91–93.
193. Nové germánské nálezy Českého ráje v Pojizeří. In: Pojizerský sborník 3, Turnov 1996, 77–82.
194. Koho měl chránit val u Žehrova?. Historie a vojenství 45, 1996, 174–179 (et J. Zeman).
195. První archeologické nálezy ze „Starých Hradů“ nedaleko Malé Lhoty na Sobotecku. Od Ještěda k Troskám 3 (19), 1996, 22–23.
196. Univerzitní profesor Jan Filip (1900–1980) jako archeolog Pojizeří. Od Ještěda k Troskám 3 (19), 1996, 37–40.
197. Keltové v jeskyních našeho kraje. Od Ještěda k Troskám 3 (19), 1996, 26–30.
198. Die Goldfingerringe von Münsingen-Rain und ihre Vergleichstücke aus Flachgräberfeldern im Gebiet zwischen schweizerischen Mittelland und dem Karpatenbecken. In: Münsingen-Rain ein Markstein der keltischen Archäologie. Funde, Befunde und Methoden im Vergleich (Hg. F. Müller), Bern 1998, 85–121.
199. Westböhmen und Nordostbayern als Nachbarregionen während der Latènezeit. Sborník Západočeského muzea v Plzni 14 – historie, 1998, 74–93 (et J. Klsák).
200. Schmuck und andere Goldobjekte. In: Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren: Herkunft – Technologie – Funde I–II. (Hg. J. Hrala – G. Lehrberger – J. Fridrich). Památky archeologické – Supplementum 7, Praha 1997, 221–224.
201. Pozdněhalštatský objekt z Mladé Boleslavi. Archeologie ve středních Čechách 1, 1997, 233–236.
202. Od návštěvy lovců k zemědělské krajině. In: Mladoboleslavsko v proměnách času (edd. L. Beneš et al.), Mladá Boleslav 1997, 11–48.
203. Eneolitická zoomorfní plastika z Chlumu – Švédských šancí u Mladé Boleslavi. Archeologické rozhledy 49, 1997, 609–613 (et J. Prostředník).
204. Zjišťovací archeologický výzkum laténského opevnění Semín roku 1993. Z Českého ráje a Podkrkonoší 11, 1998, 133–158 (et M. Lutovský).
205. Aktivity doby laténské na lokalitě Sokolka v Českém ráji. Středočeský vlastivědný sborník 16, 1998, 137–141 (et P. Jenč).
206. Jaké stromy rostly v Plakánku a co se tam dálo před 220 roky. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 35, 1998, 4–5.
207. Keltové a Cerekvice nad Bystřicí. Muzejní noviny 14, 1998, 31–32.
208. Keltománie a redakční mánie. Archeologické rozhledy 50, 1998, 478–479.
209. Pozůstatky historických kachlových kamen z doby Václava Budovce z Budova ze zámku v Mnichově Hradišti. Archeologie ve středních Čechách 2, 1998, 425–432 (et Z. Hazlbauer).
210. Hrada u Dneboha, Kurovodice u Olšiny, Staré Hrady u Příhraz, Mužský. In: J. Waldhauser et al., Drábské světničky, Mužský – památky, příroda, historie a další zajímavosti, Mladá Boleslav 1998, 11–14.
211. Posvátná krajina Keltů v Českém ráji?. Od Ještěda k Troskám 6 (22), 1999, 22–24.
212. Die angeblich keltische Goldwaschanlage aus Modlešovice (Südböhmen). Anschnitt 51, 1999, 47–48.
213. Záchranné archeologické výzkumy na Mladoboleslavsku v roce 1998. Středočeský vlastivědný sborník 17, 1999, 87–90.
214. Markvartice, Kr. Jičín, Böhmen, Tschechische Republik. In: Keltische Viereckschanzen (Hg. G. Wieland), Stuttgart 1999, 206–208.
215. Aktivity Keltů na pohřebištích a sídlištích doby bronzové v Pojizeří. Archeologie ve středních Čechách 3, 1999, 163–164.
216. Zoomorfní nádoba kultury s lineární keramikou z Krpů (okr. Ml. Boleslav). In: Sborník Miroslavovi Buchvaldkovi (edd. P. Čech – M. Dobeš), Praha – Most 2000, 219–222 (et J. Prostředník).
217. Depot (?) mladší doby bronzové z Branžeže, okr. Ml. Boleslav. Archeologie ve středních Čechách 4, 2000, 121–122.
218. Nová etapa archeologického výzkumu opatského chrámu cisterciáckého kláštera Hradiště nad Jizerou (1995 až 1999). In: 900 let cisterciáckého řádu (ed. K. Charvátová), Praha 2000, 47–62 (et P. Sommer).
219. Dolnobousovsko od pravěku po vrcholný středověk. In: Dolní Bousov, moje město (edd. L. Beneš et al.), Dolní Bousov 2000, 25–40, 43–44.
220. „Kauza“ Plešivec – nové nálezy depotů v roce 1999. Podbrdsko 7, 2000, 226–233 (et R. Korený, M. Slabina).
221. Libenice počtvrté: recenze místo diskuse. Archeologie ve středních Čechách 5, 2001, 417–440.
222. Sakrální zóna Keltů v Českém ráji. Mýtus nebo realita?. Historická Olomouc 12, 2001, 209–228.
223. Keltské nálezy z Čech získané v letech 1990–2000 detektory kovů. Archeologie ve středních Čechách 5, 2001, 441–458 (et J. Slabina, M. Frána).
224. Laténský meč z Žerčic v regionu Dolního Pojizeří. Archeologie ve středních Čechách 5, 2001, 411–412.
225. Zpráva o nálezu zlaté keltské mince pod Kozákovem. Od Ještěda k Troskám 8 (24), 2001, 142–144.
226. Archeologické výzkumy na Mladoboleslavsku v roce 2000 a předběžná zpráva o sídlišti turnovského typu v Kněžmostě. Středočeský vlastivědný sborník 19, 2001, 93–97.
227. Archeologický nález bojového sekeromlatu ve Vesci u Sobotky. Od Ještěda k Troskám 8 (24), 2001, 82–83 (et J. Skála).
228. Wirtschäftliche Strukturen und Verkehrswege der Latènezeit in Böhmen. In: Dürrnberg und Manching
– Wirtschäftsarchäologie im ostkeltischen Raum (Hg. C. Dobiat – S. Sievers – T. Stöllner). Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 7, Bonn 2002, 273–286.
229. Das Siedlungsareal „Holzheim“ als ein Beispiel fur die Siedlungsform der Hallstatt- und Latènezeit in Nordhessen. In: Holzheim bei Fritzlar (Hg. N. Wand), Rahden/Westf. 2002, 214–367.
230. Skeletal trace element content as an indicator of diet and social status in the La Tène Period. Anthropologie 40/2, 2002, 177–182 (et V. Smrčka, J. Jambor, J. Le Huray, J. Valentová).
231. Semín a Trosky. Problematika laténských struktur a lokalit. Archeologie ve středních Čechách 6, 2002, 325–350 (et M. Lutovský).
232. Poznatky z rekonstrukce keltského zahloubeného domu z Markvartic na Jičínsku ve skanzenu Altamira. In: (Re)konstrukce a experiment v archeologii 3, Hradec Králové 2002, 107–115.
233. Laténská keramika z polohy „Valcha“ u Jičína: kontakty východu Čech a keltského severozápadu?. In: Sborník Drahomíru Kouteckému (edd. P. Čech – Z. Smrž), Most 2002, 291–292.
234. Laténské sídliště v Benátkách nad Jizerou III – Obodři. Archeologie ve středních Čechách 6, 2002, 353–355.
235. Další mince z Obřího hradu a numismatická revize dosavadních nálezů. Zprávy ČAS – Supplement 49, 2002, 19 (et M. Slabina).
236. Středověký skalní hrad Čertova ruka a nejstarší schody v Českém ráji. Od Ještěda k Troskám 9 (25), 2002, 36–38.
237. Das Silber der Kelten in Bohmen. In: Man and mining. Studies in honour of Gerd Weissgerber (eds. T. Stöllner et al.). Anschnitt – Beiheft 16, Bochum 2003, 503–512.
238. Stopové prvky v laténských skeletech. In: Ve službách archeologie IV (edd. V. Hašek – V. Nekuda – J. Unger), Brno 2003, 268–273 (et V. Smrčka, J. Jambor, J. Valentová).
239. Zlatá lžičkovitá spona z oppida Stradonice. Archeologie ve středních Čechách 7, 2003, 257–260.
240. Laténský kostrový hrob z Křenic na Českobrodsku. Archeologie ve středních Čechách 7, 2003, 229–230.
241. Dějiny těžby a zpracování zlata na Šumavě. In: Šumava příroda historie život (ed. J. Dudák), Praha 2003, 603–608.
242. Archeologické výzkumy na Mladoboleslavsku roku 2002. Středočeský vlastivědný sborník 21, 2003, 203–214.
243. O možné souvislosti přeslenu s rozděláváním ohně v evropském pravěku. In: (Re)konstrukce a experiment v archeologii 4, Hradec Králové 2003, 122–126 (et J. Mareš).
244. Tvrz v Troskovicích. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30, 2003, 231–237 (et M. Nechvíle).
245. Dosud neznámá tvrz u Dolního Cetna. Archeologie ve středních Čechách 7, 2003, 417–459 (et M. Nechvíle, T. Drápela).
246. Archeologický sólokapr z konce doby kamenné přímo od velebné Semtinské lípy. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 40, leden – únor 2003, 5.
247. Stojí u Markvartic památka po Keltech nebo vojenský tábor Švédů?. Muzejní noviny 23, 2003, 18–19.
248. Dva tisíce let starý šperk Germánů. Muzejní noviny 23, 2003, 7.
249. Archeologický výzkum jeskyně s laténskými relikty u Dobšína v Českém ráji. Archeologie ve středních Čechách 8, 2004, 347–358 (et A. Žigová, J. Kaplan).
250. Nová archeologická zjištění o hradech Pojizeří. In: Casteollogica bohemica 9, Praha, 2004, 383–386 (et P. Sosnovec).
251. Přeslen – součást přeslice, amulet nebo zapalovač. Vesmír 83 (134), 2004, 340–343 (et J. Mareš).
252. Jeskyně Obora v Žehrovské oboře. Zpravodaj Mnichovo Hradiště č. 10/2004, 21–22 (et K. Mašín).
253. Varia archaeologica z Pojizeří a přilehlého území. Archeologie ve středních Čechách 8, 2004, 409–428.
254. Archeologické výzkumy na Mladoboleslavsku v roce 2003. Středočeský vlastivědný sborník 22, 2004, 147–156 (et L. Drápela, F. Krásný).
255. O Keltech na Libáňsku ještě jednou. Listy Starohradské kroniky 27, 2004, 148–149.
256. Aktuální informace o skalním hradě Staré Hrady u Příhraz v bývalém libereckém kraji. Sborník Severočeského muzea 13, 2004, 5–11 (et K. Mašín).
257. Archeologické akce v Plakánku roku 2003. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 41, leden – únor 2004, 3.
258. Archeologie okolí Mnichova Hradiště. Zpravodaj Mnichova Hradiště č. 1, 2004, 21.
259. Římané u Vesce nedaleko Sobotky?. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 42, leden – únor, 2005, 6.
260. Nová zjištění o hradišti Semín v Pojizeří. Archeologie ve středních Čechách 9, 2005, 345–348 (et V. Daněček).
261. Neolitické, eneolitické a únětické sídlištní aktivity u Horního Bousova na Mladoboleslavsku. Archeologie ve středních Čechách 9, 2005 (v tisku).
262. Laténský objekt 14/04 s rotačním mlýnkem a antickou mincí z Řepova na Mladoboleslavsku. Archeologie ve středních Čechách 9, 2005, 165–170.
263. Laténský torques z Kolomut (okr. Mladá Boleslav). Archeologie ve středních Čechách 9, 2005, 341–344.
264. Nález importovaného(?) halštatského melounovitého náramku z Prachovských skal v severních Čechách. Archeologie ve středních Čechách 9, 2005, 289–298 (et J. Fröhlich).
265. Celtic millstones at Bohemia. Castello del Tirolo 2005 (v tisku).
266. Mladší doba železná – Keltové na území Prahy. In: Pravěká Praha (edd. M. Lutovský – L. Smejtek a kol.), Praha 2005, 716–776 (et M. Bureš).

Jiří Waldhauser dále publikoval 256 zpráv v řadě ARÚ AV ČR Praha Výzkumy v Čechách.