Keltové a jejich odkaz

waldhauserova ulice2wVítejte na stránkách, jejichž cílem je obohacení vašeho světa informací o Keltech a archeologii.


PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.

Bibliografie PhDr. Jiřího Waldhausera, CSc., za léta 2005–2014

Monografie, Studie a články:

Monografie:
267. Český ráj očima archeologie. 300 tajemných míst a jejich příběhy. Liberec: Nakladatelství Knihy 555, 2006. 215 str.
268. Mapa Český ráj očima archeologie. Česká Lípa: Geodesia on line, 2006.
269. Soupis archeologických lokalit CHKO Český ráj. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska, 2006. 80 str.
270. Encyklopedie Keltů v Čechách. Dodatky. Praha: Nakladatelství Libri, 2007. 117 str.
271. Archeologická tajemství Mladé Boleslavi. Liberec: Nakladatelství Knihy 555, 2009. 117 str.
272. Keltské Čechy. Průvodce. Praha: Academia, 2012. 382 str.
273. Kosmonosy jako jedno z nejvýznamnějších nalezišť Mladoboleslavska. Kosmonosy: Muzejní spolek, 2014. 55 str.
274. Archeologie kraje básníků – Sobotecka. Jičín: Regionální muzeum (v tisku).

Studie a články:
275. Laténský objekt 14/04 s nálezem antické mince a rotačního mlýnku u Řepova na Mladoboleslavsku. Archeologie ve středních Čechách 6, 2005, 307–316.
276. Laténský torques z Kolomut (okr. Mladá Boleslav). Archeologie ve středních Čechách 6, 2005, 341–343.
277. Nález fragmentu importovaného (?) melounovitého náramku z Prachovských skal v severovýchodních Čechách. Archeologie ve středních Čechách 6, 2005, 289–297 (et J. Fröhlich).
278. Neolitické, eneolitické a únětické sídlištní aktivity u Horního Bousova na Mladoboleslavsku. Archeologie ve středních Čechách 6, 2005, 165–169.
279. Něco z archeologie a historie dolnobousovských Přepeř. Od Ještěda k Troskám 12, 2005, 210–215.
280. Nová zjištění o hradišti Semín v Pojizeří. Archeologie ve středních Čechách 6, 2005, 345–348 (et V. Daněček).
281. Výstava Archeologie ráje (Českého): animace snímků archeologických lokalit. Živá archeologie 6, 2005, 89–91.
282. Archeologie v Českém ráji: bilance a perspektivy. Z Českého ráje a Podkrkonoší 19, 2006, 9–22.
283. Importy suroviny v neolitu Mladoboleslavska. Archeologie ve středních Čechách 10, 2006, 259–262 (et P. Šída, F. Krásný).
284. Mimořádné aktivity Keltů na skalním útvaru Sokolka v Pojizeří. Archeologie ve středních Čechách 10, 2006, 555–598 (et K. Koldová).
285. Nezákonné užití detektorů kovů na jednom příkladě z laténu: bilance a perspektivy. Archeologické rozhledy 58, 2006, 309–313. 286.
Problematické laténské rotační žernovy z Turnova v Pojizeří. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 2006, 101–108.
287. Problémy konce doby laténské v Pojizeří. In: E. Droberjar – M. Lutovský edd., Archeologie barbarů, Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2006, 91–53 (et F. Krásný).
288. Agresivita Keltů v Čechách zprvu jako motor reprodukce a poté zániku jejich civilizace. Živá archeologie 8, 2007, 45–48 (et T. Mangel, P. Ondroušek).
289. Archeologie na území Přepeř. In: M. Brožová ed., Přepeře 1457–2007, Přepeře: Obecní úřad, 2007, 4–9.
290. Archeologie v Bosni. In: Sborník vydaný u příležitosti 950 let od první písemné zmínky o obci Boseň (J. Jermář et al. edd.), Boseň: Obecní úřad, 2007, 38–47.
291. Historie devastování hradiště Hrada v Pojizeří detektory kovů. Důsledky jejich nasazení pro interpretaci funkcí hradiště. Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 257–264.
292. Horní Bousov ve středověku. Konfrontace archeologických a písemných pramenů. Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 565–581.
293. Laténské sídliště rýžovníků zlata (?) u Velhartic v Pošumaví: počátek výskytu tuhové hřebenované keramiky v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 2007, 321–330 (et J. Fröhlich).
294. Nález kování z doby avarské na hradišti Poráň (k. ú. Vesec, okr. Jičín). Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 527–530 (et N. Profantová).
295. Varia archaeologica z mladoboleslavského muzea. Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 355–361.
296. Archeologie hory Říp. Archeologie ve středních Čechách 12, 2008, 309–318 (et M. Slabina, L. Novák).
297. Nález bronzových zlomků z doby římské v údolí Losenice u Kašperských Hor. Zlatá stezka 15, 2008, 193–199 (et J. Jiřík, J. Fröhlich).
298. Neprofánní místa a projevy víry na otevřených sídlištích z Ha D až LT D1. In: E. Černá – J. Kuljavceva Hlavová edd., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách 2003–2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2008, 205–210.
299. Archeologický Osek u Sobotky. Od Ještěda k Troskám 16, 2009, 268–274.
300. Další nálezy fragmentů skleněných náramků ze středních Čech. Archeologie ve středních Čechách 13, 2009, 327–329.
301. Pivo, kilt, meč a dudy. Keltománie jako prezentace dávných předků. Dějiny a současnost 31/8, 2009, 30–31.
302. Překvapivý nález schránky mořského plže ve vrstvě z doby železné pod převisem skály Praděd na Hruboskalsku. Od Ještěda k Troskám 16, 2009, 222–226.
303. Štít s rosetkami ze Sulejovic – militarium či předmět zvláštního významu? Živá archeologie 10, 2009, 38–39 (et T. Mangel, P. Ondroušek).
304. Švédský vojenský tábor ze třicetileté války na katastrech Staré Boleslavi (okr. Praha-východ) a Hlavence (okr. Mladá Boleslav). Archeologie ve středních Čechách 13, 2009, 939–964.
305. Laténské prospekční(?) aktivity u Brodu na Příbramsku. Archeologie ve středních Čechách 14, 2010, 477–504 (et L. Smejtek, J. Frána).
306. Únětická veslovitá jehlice z Hradska na Mělnicku. Archeologie ve středních Čechách 14, 2010, 403–410 (et V. Moucha).
307. Časně laténská schránka mořského plže z Tuněchod, okr. Chrudim. Archeologie ve středních Čechách 15, 2011, 395–418 (et T. Mangel).
308. Lidské osteologické pozůstatky v sídelních strukturách z období Ha-LT D v Čechách a na Moravě. In: Živá archeologie – Supplementum 3, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011, 151–156.
309. Aktivity Keltů v horském terénu Českého Středohoří. Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, 285–296.
310. Birituální hroby ze starší doby římské v Semčicích, okr. Mladá Boleslav. Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, 893–905 (et E. Droberjar).
311. Die keltische Viereckschanze auf der Klinge in Riedlingen. Archäologische Informationen 35, 2012, 295–296.
312. Libenice. In: S. Sievers – O. H. Urban – P. C. Ramsl Hrsg., Lexikon zur keltischen Archäologie, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012, 167–169.
313. Sídelní komponenta se specializovanou výrobou u Svijan v Pojizeří jako potencionální grangium středověkého cisterciáckého kláštera Hradiště. Přehled terénních akcí a konfrontace s písemnými prameny. Sborník Severočeského muzea 17, 2012, 6–35 (et M. Stará).
314. Užívání vápence, kaolinitu a opuky během keltského osídlení Čech. In: Archeológia na prahu histórie.  K životnému jubileu Karola Pietu, Nitra: Archeologický ústav SAV, 2012, 443–446.
315. Bezdězsko – Dokesko v pravěku a laténské sídliště v Oknech. Archeologické rozhledy 65, 2013, 535–573 (et D. Dreslerová, V. Abraham, P. Kočár, R. Křivánek, P. Meduna, J. Sádlo).
316. Druhé raně středověké hradiště na Chlumu u Mladé Boleslavi. Archeologie ve středních Čechách 17, 2013, 215–226 (et M. Lutovský).
317. Fragment palné zbraně z hradu Valečova v Pojizeří. Archeologie ve středních Čechách 17, 2013, 745–753 (et S. Chmielowec, V. Kašpar).
318. Sedmnáctý fragment skleněného náramku ze Slivínka na Mladoboleslavsku. Archeologie ve středních Čechách 17, 2013, 137–138.
319. Detektorové nálezy z doby bronzové a železné v Krušných horách. Archeologie ve středních Čechách 18, 2014, 171–176 (et M. Farský, J. Šteffl, M. Trefný).
320. Mikroregion Střekov v době laténské a aktuální problémy podmokelské skupiny. In: Praehistorica 32/2, Praha: Univerzita Karlova, 2014, 289–321.
321. Nález bronzové sekery na lokalitě Semín (kat. úz. Troskovice) v Pojizeří. Archeologie ve středních Čechách 14, 2014, 635–637.
322. Maskovitá spona z Hradištka ve středním Polabí. In: Sborník k poctě Miloše Čižmáře, Brno (v tisku).

Dále Jiří Waldhauser publikoval zprávy v ediční řadě ARÚ AV ČR Praha Výzkumy v Čechách, v řadě ČSA
Archeologické výzkumy v Čechách a v populárním tisku.

(Bibliografie za léta 1965–2015 vyšla v AR 57, 2005, 600–610.)